Gwybodaeth i Unigolion

Beth fydd yn digwydd pan fyddaf yn llenwi’r ffurflen hysbysiad?

Pan fyddwch yn cyflwyno’ch ffurflen i Acas byddwn yn anfon cydnabyddiaeth atoch fel mater o drefn, neu at eich cynrychiolydd os bu i chi enwi un. Gwneir hyn drwy e-bost fel arfer, neu drwy’r post arferol fel arall. Bydd y gydnabyddiaeth yn rhoi cofnod i chi o’r manylion allweddol a roesoch i ni – eich enw, enw’r sefydliad neu unigolyn yr ydych am wneud hawliad tribiwnlys yn ei erbyn a’r dyddiad derbyn. Mae hyn yn golygu nad oes arnoch angen llun sgrin o’ch ffurflen nac anfon copi caled i gadw’r manylion hyn oherwydd mae eich cydnabyddiaeth yn gwneud hyn i chi.

Byddwn yn cysylltu â chi cyn gynted ag y gallwn ar ôl derbyn eich hysbysiad – mae’r union amseriad yn dibynnu ar y nifer o hysbysiadau yr ydym yn ymdrin â nhw ar yr un pryd, ond fe fyddwn bob amser yn cysylltu â chi cyn pen ychydig o ddyddiau gwaith. Pan fyddwn yn cysylltu â chi byddwn yn esbonio yn gryno beth yw Cymodi Cynnar, yn gwirio’ch manylion i wneud yn siwr eu bod yn gywir gennym, a gofyn i chi am grynodeb byr o’r hyn y mae eich hawliad yn ymwneud ag o. Gall cymodwr Acas wedyn gynnig trafod eich achos yn fwy manwl, gyda chi a gyda’ch cyflogwr i weld a yw’n bosibl eich helpu chi eich dau i ddatrys eich anghydfod heb fod angen hawliad tribiwnlys. Os bu i chi enwi cynrychiolydd, yna bydd Acas yn cynnal y trafodaethau gyda’r unigolyn hwn neu honno yn hytrach.

Yn ôl i'r Hysbysiadau gan Unigolion
Nodyn pwysig am fanylion ar y ffurflen hysbysu

Cofiwch sicrhau eich bod yn rhoi'r enw a chyfeiriad cywir ar eich cyfer chi a’r cyflogwyr, yr unigolyn neu'r sefydliad yr ydych chi'n cwyno yn ei gylch (h.y. yr ymatebwr). Dylech allu dod o hyd i hyn trwy edrych ar y llythyr yn cynnig y swydd i chi, eich cytundeb cyflogaeth neu'ch slip cyflog. Mae'n bwysig eich bod yn rhoi’r enw cywir i ni (h.y. "hunaniaeth gyfreithiol" yr ymatebydd) oherwydd fel arall fe allai olygu:

  • gorfod gwneud hysbysiad arall - a allai olygu'ch bod yn rhedeg allan o amser ar gyfer gwneud hawliad tribiwnlys; neu
  • bydd eich hawliad tribiwnlys yn cael ei wrthod - os nad yw'r enw ar y ffurflen hysbysu yn cyd-fynd â'r enw ar y ffurflen dribiwnlys os bydd yn mynd mor bell â hynny, gall y tribiwnlys wrthod eich hawliad.

Os dymunwch wneud hawliad yn erbyn mwy nag un ymatebydd (cyflogwr, unigolyn neu sefydliad) rhaid i chi lenwi ffurflen ar wahân ar gyfer pob un, hyd yn oed os yw'r cyfan yn rhan o'r un mater. Gwrthodir ffurflenni sy'n cynnwys mwy nag un ymatebydd, gan achosi oedi yn eich hysbysiad.

Yn ôl i'r Hysbysiadau gan Unigolion
Pa mor hir fydd y broses?

Yn ddiofyn mae Cymodi Cynnar yn cynnig un mis calendr i geisio cytuno, ond gall hyn fod yn hwy neu’n fyrrach gan ddibynnu ar ba mor ddefnyddiol fydd y broses dan yr amgylchiadau. Mae pob achos yn wahanol.

Bydd y dyddiad terfyn ar gyfer cyflwyno hawliad i dribiwnlys yn cael ei ymestyn wrth i drafodaethau gael eu cynnal felly peidiwch â phoeni ynglyn â pharatoi eich hawliad, ac ni fydd angen i’ch cyflogwr boeni am ei amddiffyn yn ysgrifenedig. Gall y ddau ohonoch ganolbwyntio ar ddatrys eich anghydfod. Os daw’n amlwg na fydd Cymodi Cynnar yn gallu helpu, byddwn yn ei ddwyn i ben a byddwch yn rhydd i gyflwyno eich hawliad i dribiwnlys. Bydd gennych un mis calendr o leiaf ar ôl Cymodi Cynnar i wneud hyn. Wrth reswm, os oeddech eisoes yn rhy hwyr i gyflwyno hawliad tribiwnlys byddwch yn dal yn hwyr pan ddaw Cymodi Cynnar i ben - ni allwch droi’r cloc yn ôl. Gallwn barhau i helpu ar ôl y cyfnod Cymodi Cynnar cychwynnol os bydd angen rhagor o amser, a byddwn yn cysylltu â’r ddwy ochr eto wrth i chi wneud hawliad tribiwnlys. Yn gyntaf byddwn yn ceisio rhoi cymorth i chi ddatrys eich anghydfod heb fod angen gwneud hawliad, ac yna ceisiwn osgoi’r angen am wrandawiad os gwneir hawliad.

Yn ôl i'r Hysbysiadau gan Unigolion
Pam ddylwn i ddefnyddio Gwasanaeth Cymodi Acas?
Gall Acas eich helpu i gael gwell syniad o gryfderau a gwendidau’r achos, ac os yw eich cyflogwr yn cytuno, archwilio dewisiadau i ddatrys yr anghydfod. Os yw hyn yn bosibl, byddwch yn osgoi’r amser, y costau, y risg a’r straen o fynd i dribiwnlys. Bydd amodau’r setliad yn cael eu cytuno gennych chi nid eu gorfodi arnoch. Mae hyn yn golygu y bydd gan y ddau ohonoch fwy o reolaeth dros y canlyniad, gan gynnwys pethau na all tribiwnlys eu rhoi efallai, fel tystlythyr.
Yn ôl i'r Hysbysiadau gan Unigolion
A gaiff rhywun gyflwyno’r hysbysiad ar fy rhan?
Dim ond os byddwch yn rhan o grwp o bobl sydd am wneud hawliad yn erbyn yr un cyflogwr am yr un broblem. Fel arall chi ddylai wneud yr hysbysiad. Nid yw’n ofynnol i chi gael cynrychiolydd ond os oes gennych chi un, gallwch ychwanegu manylion yr unigolyn ar y ffurflen hysbysiad a bydd Acas yn trafod yn uniongyrchol ag ef neu hi yn hytrach na gyda chi.
Yn ôl i'r Hysbysiadau gan Unigolion
Sut fydd fy nghyflogwr yn cymryd rhan?
Bydd eich cymodwr Acas am siarad â’ch cyflogwr i weld a oes ganddo ddiddordeb mewn ceisio datrys pethau cyn i chi wneud hawliad tribiwnlys. Nid yw cymodwyr Acas yn dewis ochr nac yn barnu. Byddant yn eich annog chi a’ch cyflogwr i fod yn agored a gonest am y materion dan sylw achos dyna yw’r sylfaen gorau i chi geisio datrys yr anghydfod. Ni fyddant yn trosglwyddo gwybodaeth nad ydych am iddi gael ei rhannu. Mae cymodi yn broses gyfrinachol felly ni all tribiwnlys ystyried yr hyn y bydd unrhyw un yn ei ddweud wrth gymodi. Dim ond os byddwch chi’n cytuno y bydd y cymodwr yn trafod pethau gyda’ch cyflogwr.
Yn ôl i'r Hysbysiadau gan Unigolion
Beth petawn yn mynd trwy broses apêl neu gwyn?

Cyn gwneud dim byd arall dylech ystyried defnyddio gweithdrefn gwynion neu apelio eich sefydliad os oes ganddo un, neu adael i’r weithdrefn redeg ei chwrs os ydych eisoes wedi dechrau (oni bai y byddai hyn yn golygu y byddech yn colli eich dyddiad cau ar gyfer cyflwyno hawliad tribiwnlys). Gall rhoi eich hawliad i mewn cyn rhoi cyfle i’ch sefydliad ddatrys y mater adlewyrchu yn wael ar eich achos yn y tribiwnlys.

Yn ôl i'r Hysbysiadau gan Unigolion
A allaf fynd yn syth i Dribiwnlys Cyflogaeth yn lle hynny?
Mae amgylchiadau pan na fydd raid i chi roi hysbysiad, ond mae Cymodi Cynnar ar gael i chi er hynny. Rydym ni’n meddwl ei bod yn well rhoi cynnig arni na pheidio. Gallwch ddarllen rhagor am eithriadau yn Egluro Cymodi Cynnar. Os byddwch yn ansicr a fydd eithriadau yn berthnasol i chi rydym ni’n meddwl y byddai’n well i chi gysylltu â ni.
Yn ôl i'r Hysbysiadau gan Unigolion
Beth fydd Acas yn ei wneud â’r wybodaeth y byddaf yn ei rhoi?

Bydd unrhyw wybodaeth bersonol y byddwch yn ei rhoi yn cael ei chadw yn ddiogel ac ni fydd eich gwybodaeth bersonol yn cael ei gwerthu na’i masnachu i drydydd parti.

Credwn ei bod yn bwysig gwerthuso ein gwasanaeth cymodi er mwyn dynodi unrhyw welliannau y gallem eu gwneud, trwy holi defnyddwyr. Dim ond i sefydliad ymchwil annibynnol y byddem yn trosglwyddo eich gwybodaeth felly, a all eich gwahodd i gymryd rhan mewn arolwg gwirfoddol yng nghyswllt eich cais. Bydd eich gwybodaeth bersonol yn dal i gael ei chadw yn ddiogel ac ni fydd yn cael ei gwerthu na’i masnachu i drydydd parti.

Yn ôl i'r Hysbysiadau gan Unigolion