Cymodi Cynnar i Gyflogwyr

Gall cyflogwyr yn ogystal ag unigolion gychwyn ar Gymodi Cynnar. Os bydd rhywun yn debygol o wneud hawliad tribiwnlys yn eich erbyn ac y byddech yn hoffi ceisio datrys y mater cyn mynd i’r pwynt hwnnw, gallwch gysylltu ag Acas. Pan fydd unigolyn yn gwneud hysbysiad Cymodi Cynnar mae’r dyddiad cau ar gyfer gwneud yr hawliad tribiwnlys yn cael ei wthio yn ôl – nid yw hyn yn wir pan fydd cyflogwr yn gwneud yr hysbysiad.

Mae ceisio datrys anghydfod trwy Gymodi Cynnar yn gyflymach, yn haws, yn cymryd llai o amser ac yn llai costus nag ymdrin â hawliad tribiwnlys. Mae Cymodi yn broses llawer llai ffurfiol hefyd. Dangosodd ymchwil annibynnol mai cyfartaledd cost datrys achos trwy Gymodi Cyn Achos (rhagflaenydd Cymodi Cynnar) yw dim ond £475, gyda’r cyflogwyr yn gwario ar gyfartaledd un diwrnod ar hawliad, o’i gymharu â chyfartaledd o £3700 a phedwar diwrnod ar gyfer Tribiwnlys Cyflogaeth.

Os hoffech chi fel cyflogwr gychwyn ar Gymodi Cynnar yna ffoniwch Acas ar 0300 123 1122. Os nad ydych yn siwr ai Cymodi Cynnar yw’r ffordd orau i chi ffoniwch Linell Gymorth Acas ar 0300 123 1100 a gall cynghorydd Acas eich helpu i archwilio eich dewisiadau gwahanol. Gan ddibynnu ar eich amgylchiadau efallai y bydd ffyrdd eraill y gallwn ni helpu – cymodi ar y cyd, cyfryngu neu gyflafareddu er enghraifft. Nid yw’n cymryd llawer i drafod eich dewisiadau a gallwn gael pethau i symud yn y cyfeiriad cywir yn gyflym.