Cymodi Cynnar – ar gyfer unigolion sy’n bwriadu dwyn hawliad i Dribiwnlys Cyflogaeth


Rhaid cwblhau’r meysydd a ddynodir gyda seren (*).

Adran A: Amdanoch chi a’ch hawliad
Cywirwch y gwallau hyn:

Darllenwch yr wybodaeth bwysig ar y dudalen Hawlwyr Unigol the page will open in a new tab(agor mewn tab newydd), ac yna ticiwch yma i gadarnhau eich bod wedi ei deall.
1. Eich enw a’ch manylion cyswllt

 
Os nad ydych yn dymuno rhoi teitl dewiswch “Other”.
*
*

*
 
Os nad oes gennych y cod post, neu os na allwch chi ddod o hyd i’r cyfeiriad, dewiswch y botwm i’r dde.


 
Os nad ydych yn dymuno rhoi rhif cyswllt nodwch “Dim”.2. Manylion eich Cynrychiolwyr
Mae cael cynrychiolydd yn ddewisol, nid oes gofyn i chi benodi un i gyflwyno hysbysiad.
Nid oes yn rhaid i chi lenwi’r adran hon oni bai eich bod wedi penodi unigolyn i weithredu ar eich rhan (cynrychiolydd). Gallai cynrychiolydd fod yn gynrychiolydd cyfreithiol, swyddog undeb llafur, perthynas, ffrind, ayyb... Peidiwch â nodi enw'r cynrychiolydd oni bai ei fod wedi cytuno i weithredu ar eich rhan. Peidiwch â rhoi enw unigolyn neu sefydliad sydd ddim ond yn rhoi cyngor i chi ar lenwi'r ffurflen hon.
Os byddwch chi'n penodi cynrychiolydd, byddwn yn delio'n uniongyrchol gyda hwy, ac nid gyda chi.

 
 
Os ydych chi'n gwybod enw'r unigolyn sydd yn eich cynrychioli chi, nodwch ef yma. Os nad ydych chi'n ei wybod, gadewch yr adran hon yn wag.
 
Rhowch enw llawn sefydliad y cynrychiolydd (er enghraifft, undeb llafur, cwmni o gyfreithwyr, Canolfan Cyngor ar Bopeth, neu sefydliad arall).
 
Sylwer, byddwn yn cysylltu â chi’n gyntaf bob tro cyn cysylltu â’ch cyflogwr

 

 
Mae'r maes wedi'i gyfyngu i 100 o nodau

 
Os yw enw'r cyflogwr rydych am ei nodi'n hwy na hyn nodwch air cyntaf yr enw yn unig yn y maes uchod a theipio'r enw'n llawn yn y blwch yn Adran B isod
*
*
 

 
Os nad ydych yn dymuno rhoi rhif cyswllt nodwch “Dim”.4. Eich cyflogaethTestun wrth Os yw’r gyflogaeth yn parhau, gadewch yn wagAdran B: Sut ddylen ni gysylltu â chi?

 
Uchafswm nifer o gymeriadau a ganiateir gan gynnwys bylchau: 200


Dylid cyflwyno’r ffurflen hon yn electronig drwy glicio ‘Cyflwyno fy Nghais’ uchod. Os nad ydych yn medru cyflwyno ffurflen yn electronig mae copi papur o’r ffurflen ar gael o ACAS a dylid anfon y ffurflen honno i EC Notification, ACAS (Phoenix), PO Box 10279, Nottingham, NG2 9PE.