Gwybodaeth ar Grwpiau o Hawlwyr

Cynrychiolwyr Grwpiau o Hawlwyr
Os ydych yn cynrychioli grwp o hawlwyr, dylech ffonio Acas yn gyntaf fel ein bod yn gallu archwilio amgylchiadau’r hawliad gyda chi. Gallwn esbonio sut y mae hysbysiadau grwp yn gweithio mewn Cymodi Cynnar, ac archwilio dulliau gwahanol, fel cael cymodwr ar y cyd arbenigol i gyfrannu. Dylech ffonio Acas ar 0300 123 1122. Gallwn gytuno’n gyflym ar y dull cywir â chi a chael pethau i symud.
Yn ôl i'r Cymodi Cynnar i Grwpiau o Hawlwyr
Hawlydd sy’n arwain Hawliad Grwp

Os ydych yn trefnu hawliad ar ran nifer o hawlwyr dylech ffonio Acas yn gyntaf fel ein bod yn gallu rhoi gwybod i chi am eich dewisiadau, eich helpu i ddewis y dull cywir a’ch arwain trwy’r broses. Dylech ffonio Acas ar 0300 123 1122.

Yn y naill achos neu’r llall mae ffurflen wahanol ar gyfer cyflwyno hysbysiad grwp, fersiwn ar-lein (y gallwn ni anfon y ddolen i chi pan fyddwch yn ffonio) a fersiwn copi caled. Mae’r fersiwn ar-lein yn dda i grwpiau llai o hyd at 50 o bobl dyweder, ac mae’n golygu teipio’r enwau a’r cyfeiriadau i mewn (y ‘wybodaeth a fynnir’) ar gyfer pob hawlydd yn y grwp. Mae’r fersiwn copi caled yn well ar gyfer grwpiau mawr gan y gallwch roi copi caled o restr o enwau a chyfeiriadau pawb yn y grwp ee ar daenlen. Nid oes dull ar-lein sy’n cyfateb i’r llwybr copi caled hwn i grwpiau mwy hyd yn hyn.

Cofiwch, os nad ydych yn siwr bod angen i’r grwp wneud hawliad tribiwnlys gallwch archwilio eich dewisiadau trwy siarad â chynghorydd Llinell Gymorth Acas ar 0300 123 1100.

Yn ôl i'r Cymodi Cynnar i Grwpiau o Hawlwyr
Nodyn pwysig am fanylion ar y ffurflen hysbysu

Cofiwch sicrhau eich bod yn rhoi'r enwau a chyfeiriadau cywir ar gyfer pob hawlydd ac ar gyfer y cyflogwr, yr unigolyn neu'r sefydliad yr ydych chi'n cwyno yn ei gylch (h.y. yr ymatebwr). Dylech allu dodo hyd i hyn trwy edrych ar lythyr cynnig yr hawlydd, y cytundeb cyflogaeth neu'r slip cyflog. Mae'n bwysig eich bod yn rhoi’r enw cywir i ni (h.y. "hunaniaeth gyfreithiol" yr ymatebydd) oherwydd fel arall fe allai olygu:

  • gorfod gwneud hysbysiad arall - a allai olygu'ch bod yn rhedeg allan o amser ar gyfer gwneud hawliad tribiwnlys; neu
  • bydd eich hawliad tribiwnlys yn cael ei wrthod - os nad yw'r enw ar y ffurflen hysbysu yn cyd-fynd â'r enw ar y ffurflen dribiwnlys os bydd yn mynd mor bell â hynny, gall y tribiwnlys wrthod eich hawliad.

Os dymunwch wneud hawliad yn erbyn mwy nag un ymatebydd (cyflogwr, unigolyn neu sefydliad) rhaid i chi lenwi ffurflen ar wahân ar gyfer pob un, hyd yn oed os yw'r cyfan yn rhan o'r un mater. Gwrthodir ffurflenni sy'n cynnwys mwy nag un ymatebydd, gan achosi oedi yn eich hysbysiad.

Yn ôl i'r Cymodi Cynnar i Grwpiau o Hawlwyr
Beth fydd Acas yn ei wneud â’r wybodaeth y byddaf yn ei rhoi?

Bydd unrhyw wybodaeth bersonol y byddwch yn ei rhoi yn cael ei chadw yn ddiogel ac ni fydd eich gwybodaeth bersonol yn cael ei gwerthu na’i masnachu i drydydd parti.

Credwn ei bod yn bwysig gwerthuso ein gwasanaeth cymodi er mwyn dynodi unrhyw welliannau y gallem eu gwneud, trwy holi defnyddwyr. Dim ond i sefydliad ymchwil annibynnol y byddem yn trosglwyddo eich gwybodaeth felly, a all eich gwahodd i gymryd rhan mewn arolwg gwirfoddol yng nghyswllt eich cais. Bydd eich gwybodaeth bersonol yn dal i gael ei chadw yn ddiogel ac ni fydd yn cael ei gwerthu na’i masnachu i drydydd parti.

Yn ôl i'r Cymodi Cynnar i Grwpiau o Hawlwyr