Hysbysiadau Cymodi Cynnar

Dim ond os byddwch yn sicr eich bod am wneud hawliad i dribiwnlys cyflogaeth y dylech lenwi ffurflen Hysbysiad Cymodi Cynnar.

Cyn gwneud dim byd arall dylech ystyried defnyddio gweithdrefn gwynion neu apelio eich sefydliad os oes ganddynt un, neu adael i’r weithdrefn redeg ei chwrs os ydych eisoes wedi dechrau, oni bai bod hyn yn golygu y byddwch yn colli’r dyddiad cau ar gyfer cyflwyno hawliad tribiwnlys. Gall rhoi eich hawliad i mewn cyn rhoi cyfle i’ch sefydliad ddatrys y mater niweidio eich achos yn y tribiwnlys, ac os byddwch eisoes wedi cyflwyno apêl neu gwyn bydd raid i’r cymodwr Acas aros i’r broses ddod i ben cyn y gall Cymodi Cynnar ddechrau.

Os nad ydych yn hollol siwr beth i’w wneud nesaf, neu fod arnoch angen gwybodaeth, cyngor neu gyfarwyddyd am y materion cyflogaeth a wynebwch gallwch siarad â chynghorydd Llinell Gymorth Acas ar: 0300 123 1100.

Os ydych yn gynrychiolydd i un hawlydd yn hytrach na grwp o hawlwyr (mae ‘grwp’ yn golygu dau neu ragor o hawlwyr), dylech ofyn iddo ef neu hi lenwi’r ffurflen hysbysiad ei hun. Bwriad hyn yw pwysleisio anffurfioldeb y broses Cymodi Cynnar a dangos yn glir nad oes raid i unigolion gael cynrychiolydd er mwyn medru ei defnyddio. Mae lle ar y ffurflen i ychwanegu manylion y cynrychiolydd os bydd yr hawlydd yn dewis gwneud hynny, ac mewn achosion o’r fath, byddwn yn trafod yn uniongyrchol â’r cynrychiolydd hwnnw neu honno a enwir.

Gallwch ddod o hyd i wybodaeth fwy manwl a chyfarwyddyd ar Gymodi Cynnar yma: Esbonio Cymodi Cynnar


Sylwer: Pan fyddwch yn cyflwyno’ch ffurflen caiff ei chydnabod yn awtomatig drwy e-bost os rhoddwyd cyfeiriad e-bost, neu drwy’r post fel arall. Bydd y gydnabyddiaeth yn cynnwys enw’r hawlydd, y dyddiad derbyn a’r enw a roddwyd i’r ymatebydd. Mae hyn yn golygu nad oes arnoch angen llun sgrin o’ch ffurflen nac anfon copi caled i gadw’r manylion hyn oherwydd mae eich cydnabyddiaeth yn gwneud hyn i chi.

Yn gynyddol, mae Darparwyr Gwasanaethau’r Rhyngrwyd (ISP) ac Adrannau TG yn defnyddio systemau hidlo e-bost i geisio cadw SPAM allan o fewnflychau cwsmeriaid. Weithiau, maent yn hidlo’r neges e-bost yr ydych yn dymuno ei derbyn. Yn aml iawn ni chewch eich hysbysu (na ninnau ychwaith) na lwyddwyd i anfon yr e-bost atoch.

I sicrhau nad yw negeseuon e-bost acas.org.uk yn cael eu hidlo i’ch ffolderi “junk” neu “bulk”, ychwanegwch acas.org.uk at eich rhestr o anfonwyr i’w hymddiried ynddynt.


Os ydych am gyflwyno hawliad tribiwnlys rhaid i chi hysbysu Acas yn gyntaf. Gallwch wneud hyn gyda’r ffurflen Hysbysiad Cymodi Cynnar ar-lein, sydd i’w chael yma:
Os ydych am geisio datrys eich dadl gyda gweithiwr neu weithwyr trwy Acas cyn iddyn nhw gyflwyno hawliad tribiwnlys, gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth yma:
Os ydych yn cynrychioli grwp o unigolion y cyfan yn bwriadu hawlio yn erbyn yr un cyflogwr/cyflogwyr /Ymatebwr/ymatebwyr gallwch gael rhagor o wybodaeth a chael mynediad at y gwasanaeth yma: